Μελέτη - Κατασκευή Δικτύων - Συντήρηση Δικτύων


  Η επινόηση των δικτύων για τη μετάδοση της πληροφορίας όπως και πάρα πολλές μέθοδοι και τεχνικές, πηγάζουν από την ανάγκη του ανθρώπου για απομακρυσμένη επικοινωνία. Πολλές μορφές δικτύων έχουν αναπτυχθεί και έχουν εφαρμοσθεί στην οικονομική και την κοινωνική ζωή των λαών, λ.χ. το ταχυδρομικό δίκτυο, ή το οδικό. Δίκτυο μπορεί να εννοηθεί, η συνένωση δύο η περισσοτέρων κομβικών σημείων, συμβατών μεταξύ τους. Έτσι η κάθετη διεύθυνση, μπορεί με την τομή της πάνω σε δύο νέες παράλληλες διευθύνσεις, να δημιουργήσει τη δικτύωση των τριών, αυτών. Το ταχυδρομικό υποκατάστημα μιας πόλης μπορεί να θεωρηθεί ένα κομβικό σημείο και εξίσου ένα υποκατάστημα μιας άλλης πόλης. Η μεταφορά γραμμάτων από το ένα υποκατάστημα στο άλλο, δημιουργεί το δίκτυο δύο συμβατών, μεταξύ τους κόμβων. Οι σύνδεσμοι ανάμεσα σε δύο κόμβους, είναι οι ακμές. Με αυτόν το τρόπο συμβαίνει η μαθηματική δομή που ονομάζουμε γράφο. Ως δομή ο γράφος είναι πολύ απλή για να περιγραφεί. Η δομή αποτελείται από ένα σύνολο αντικειμένων και από ένα χωριστό σύνολο ζευγών των αντικειμένων αυτών. Με την αναπαραγωγή των ανωτέρω, επεξηγούμε την αναπαράσταση ενός δικτύου. Ένα δίκτυο μπορεί να είναι υποδίκτυο ενός άλλου δικτύου και όλα τα δίκτυα μπορούν να βρίσκονται στο διεθνές δίκτυο (internet). Το κάθε δίκτυο θεωρείται κομβικό σημείο για το διεθνές δίκτυο και η συνένωση των κόμβων του διεθνούς δικτύου μέσω των ακμών, δημιουργούν τον παγκόσμιο ιστό. Τα δίκτυα υπολογιστών, κατηγοριοποιούνται στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, εκείνα στα οποία η μετάδοση πληροφορίας γίνεται εξ’ αποστάσεως, με τρόπο τέτοιον ώστε τα δεδομένα πριν από τη μετάδοσή τους να χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα που λέγονται πακέτα.
  Οι ανωτέρω διαδικασίες, πραγματοποιούνται με τον απαιτούμενο δικτυακό εξοπλισμό (repeaters, hubs, switches, bridges, routers, gateways). Ο σωστός σχεδιασμός, και η μελέτη ενός δικτυακού υπολογιστικού συστήματος, απαιτείται, για την αγορά του αντίστοιχου εξοπλισμού, δίνοντας στην επιχείρηση - οργανισμό τα οφέλη που θα μπορεί να έχει για την επιβίωσή της - του, καθώς και την μελλοντική κερδοφορία. Η σωστή εκτίμηση των αναγκών ανταπόκρισης ενός δικτύου, γίνεται με την ανάλυση των απαιτήσεων ολόκληρου του δικτυακού συστήματος και την πρόβλεψη μελλοντικών συνθηκών στις οποίες μπορεί να βρεθεί. Η σωστή εκτίμηση, έχει την επιτυχία της παραγωγικότητας των χρηστών του δικτυακού συστήματος, με αποτέλεσμα την κερδοφορία της επιχείρησης σε οικονομικούς και μη πόρους.
  Διάφορες επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμοί, έχουν την ανάγκη οργάνωσης των υπολογιστικών τους συστημάτων σε δίκτυο, για την επίτευξη διαφόρων εργασιών της καθημερινότητας τους. Οι Απαιτήσεις εξειδικεύουν τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός δικτύου. Σε επιχειρήσεις οι οποίες δεσμεύονται από την τεχνολογία των πληροφοριών, ένα δίκτυο που λειτουργεί ορθά και ομαλά μπορεί να καθορίσει την επιτυχία της επιχείρησης. Τα δίκτυα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ορθά και ομαλά ακολουθούν κάποιους κανόνες ταξινόμησης. Ταξινομούνται σύμφωνα με το μέσο μετάδοσης (ενσύρματη ή ασύρματη), το είδος σύνδεσης (ομάδα εργασίας ή τομέα), ως προς τη γεωγραφική κάλυψη (τοπικά δίκτυα, LAN ή Local Area Networks - μητροπολιτικά δίκτυα, ΜAN ή Metropolitan Area Networks - δίκτυα ευρείας περιοχής, WAN ή Wide Area Networks), το είδος της τοπολογίας (διαύλου - αστέρα - δακτυλίου), ως προς την τεχνολογία (ασυγχρόνιστη ή συγχρονισμένη). Έπειτα της εγκατάστασης του υλικού μέρους ενός δικτύου, για να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων, ακολουθεί η διεπαφή μέσω λογισμικού συμβατού μεταξύ των επικοινωνούντων υπολογιστών το οποίο ονομάζεται, πρωτόκολλο μετάδοσης (TCP - IPX/SPX - NetBIOS - NetBEUI - AppleTalk - UDP - DNS - DHCP - HTTP - FTP - NNTP - TELNET - SMTP - VoIP).
  Η Ασφάλεια του δικτύου, είναι ένας από τους καθοριστικός παράγοντες για τη χρήση του σε μία επιχείρηση. Οι ασφάλεια λογαριασμών, δικαιωμάτων πρόσβασης σε αρχεία και δείκτες (κατάλογοι), ασφάλεια από εξωτερικές απειλές (ιός - κακοπροαίρετο λογισμικό), είναι παράμετροι για τη συνάρτηση του δικτύου που πρέπει να ληφθούν υπόψη εξ’ αρχής και σύμφωνα με το νεώτερο τεχνολογικά εξοπλισμό (είτε υλικού, είτε λογισμικού).
  Ακολουθώντας πάντα τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής που διανύουμε, ανάλογα με τις απαιτήσεις - ανάγκες του πελάτη, η DATA Society βρίσκεται αρωγός στα προβλήματα πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιάζει και εγκαθιστά εξ ολοκλήρου από την αρχή ένα ενδοδίκτυο (intranet) μιας επιχείρησης - οργανισμού, ή αναβαθμίζει ένα ήδη υπάρχον.

 

  Μελέτες και προτάσεις:
Για νέα ή τη βελτιστοποίηση υπάρχουσας εγκατάστασης και της λειτουργίας του κάθε δικτύου (WAN, INTRANET, INTERNET). Για τη δικτυακή μεταφορά δεδομένων, η DATA Society αναλαμβάνει την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης που απαιτείται, ώστε να υπάρξει το μέγιστο, βέλτιστο αποτέλεσμα της επένδυσης.

  Δίκτυα:
Ενεργός εξοπλισμός για τις ανάγκες δικτύων WAN / INTRANETS, για τη μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων. Ασύρματα δίκτυα. Εγκαταστάσεις λύσεων Network Μanagement και Security.

  Καλωδιακές εγκαταστάσεις Δικτύων:
Εγκατάσταση καλωδιακών συστημάτων για συνεχή ρεύματα, και εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης σε category 5 και 6.