Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

  Για την λειτουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ), απαιτούνται χωρικά δεδομένα, υλικό (hardware), λογισμικό (software), και ανθρώπινο δυναμικό.
  Η συνένωση τοπογραφίας και πληροφορικής αναπτύσσουν τη δομή των ΓΣΠ, και δημιουργούν με το αντίστοιχο λογισμικό ένα μηχανισμό - σύστημα, ικανό για τη συλλογή, καταχώρηση, ενημέρωση, ανάλυση κάθε μορφής πληροφορίας, με σκοπό να παράγει απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, που αφορούν χαρτογραφημένες περιοχές. Η αποτύπωση μιας χαρτογραφημένης περιοχής σε ένα ΓΣΠ, είναι απ’ τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν την εγκατάσταση δεδομένων για ένα ΓΣΠ. Κατά την ανάλυση των απαιτήσεων ενός ΓΣΠ δημιουργούνται οι προδιαγραφές για το εν λόγω σύστημα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Περιγραφική Πληροφορία Ανυσματικών Δεδομένων.
2. Γεωγραφική - Γεωμετρική Πληροφορία.
3. Ψηφιοχαρτογραφημένα Δεδομένα (bitmap - raster).
4. C.A.D. Αρχεία (files).

  Για τη δημιουργία ενός ΓΣΠ υπάρχουν δύο λογικές προσεγγίσεις:

1. Υπεύθυνοι Αποφάσεων. Οι οποίοι ορίζουν τα στοιχεία από τα οποία δημιουργείται η βάση πληροφοριών.
2. Προσανατολισμένοι Χρήστες. Οι οποίοι είναι οι χειριστές ενός ΓΣΠ.

Απαιτήσεις που τηρούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος:

1. Ορισμένο Προβολικό Σύστημα.
2. Περιγραφική Πληροφορία Ανυσματικών Δεδομένων. Είναι πληροφορία που δίδεται σε ψηφιακή μορφοποίηση, ικανή να συνδέεται με το σύστημα
3. Γεωγραφική - Γεωμετρική Πληροφορία. Είναι πληροφορία που δίδεται σε ψηφιακή μορφοποίηση, η οποία μπορεί να περιέχει γραμμές και πολύγονα, σημεία και γραμμές και έχει τη δυνατότητα να κρατά γεωγραφική και περιγραφική πληροφορία, μαζί.
4. Ψηφιοχαρτογραφημένα Δεδομένα (bitmap - raster). Είναι πληροφορία ψηφιδωτής δομής και χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα - οδηγοί για την ψηφιοποίηση πληροφορίας. Είναι συνήθως χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού της Ελλάδος, δορυφορικές φωτογραμμετρημένες εικόνες.
5. C.A.D. Αρχεία (files). Είναι πληροφορία αρχείων CAD (Computer Aided Design) και είναι ικανή για την επεξεργασία διανυσμάτων στο χώρο, μέσω του αντίστοιχου λογισμικού.
 
  Η DATA Society Σχεδιάζει και υλοποιεί Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, κάτω από ένα ευρύ (καταρτισμένων, διαχειριστικά και τεχνικά) δίκτυο συνεργατών και παρέχει την τεχνική υποστήριξη για το εν λόγω σύστημα.